Posted in Իտալերեն

IL PRESENTE INDICATIVO-Ներկա ժամանակ

Verbi in -ARE                   Verbi in —ERE              Verbi in —IRE                Verbi in -IRE (-isco)

Parlare-խոսել                  Scrivere-գրել                  Partire-մեկնել                Capire-հասկանալ
es. parl-ARE                     scriv-ERE es.                    part-IRE                        cap-IRE (+isc)
io parl-o-                          scriv-o                               part-o                             cap-isco
tu parl-i                             scriv-i                               part-i                              cap-isci
lui / lei parl-a                   scriv-e                               part-e                            cap-isce
noi parl-iamo                   scriv-iamo                       part-iamo                      cap-iamo
voi parl-ate                       scriv-ete                           part-ite                          cap-ite
loro parl-ano                     scriv-ono                        part-ono                        cap-iscono

USO DEL PRESENTE INDICATIVO

  • parlare di “questo momento”;  ——     Io (in questo momento) sono al telefono
  • parlare del presente in generale (presente “abituale”);    Io vivo a Roma (ora e                                                                                                                                     normalmente).
  • parlare di un passato “storico” o “fuori del tempo”
    (per raccontare un film, per esempio);

Giuseppe Verdi nasce nel 1813.
Nel film Clint Eastwood uccide cinque  banditi.

  • parlare di un futuro “abbastanza” sicuro.

Domani vado al cinema.

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s