Posted in Մաթեմատիկա

Ամփոփիչ առաջադրանք

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   75,8  = 75 + 0,8

բ)  -21,3 = -22 + 0,7

2. Տրված  սովորական  կոտորակը գրել տասնորդական  կոտորակի տեսքով:

ա)  3/5  = 0,6

բ ) 31/90 = 0,3(4)

3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական կոտորակի  տեսքով:

ա)  1,237 = 1136/1000

բ ) 0,17 = 07/100

4. Տրված  սովորական կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/9 = 0(1)

բ ) 1/6 = 0(16666,1)

5. Անվերջ  պարբերական տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական կոտորակի  տեսքով: 

ա)   0,3(4) = 6/5 = 1/15

բ)  0, (3) = 1/3

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(38 )*( 38)2,

0,2/(0,2)5

7.Ազատվել  հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/10+1 

բ)  a2-b2/a +b  

8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-3/8):a5/8

բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((7)-1/2)-4

բ)   ((3)1/3)6


10.Գտնել (b+5)(6-b) արտահայտության  արժեքը, եթե

b+5     +6-b =5

 11.Քանի  ռադիան է:

ա) 300     բ) 3000

12. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ  , բ) -7π/12 ռադ

13.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ  եռանկյան անկյունները

բ)   հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան  անկյունները

14.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4) ,  

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π

15.Որ  քառորդում  է α-ն, եթե

ա) α =870    բ) α=37π/6

16.  Գտնել  sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե  α=11π/4 

17. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s