Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 23-38

23․ Բազմանդամները վերլուծել արտադրիչների

I) (l + x)2— (y + z) 2 = (1+x-y-z)*(1+x+y+z)

2) (m2 — n2) — (l + p2)=m2-n2-1-p2

3) (4 — 7a) 2— (8b — 9c)=16-56a+49a2-8b+9c

4) (m + n) 2— ( 4 — 5 p) 2=(m+n-4+5p)*(m+n+4-5p)

5) (2x + 3) 2 — ( x — l) 2= (x+4)*(3x+2)

6) (3a — 2b) 2 — (a + b) 2= (2a-3b)*(4a-b)

7) (5p -3q) 2 – (2q — p) 2=(6p-5q)*(4p-q)

8) (m + n) 2 — (2m – n) 2=3m*(-m+2n)

9) (x + 2y) 2— ( x — l) 2=(2y+1)*(2x+2y-1)

II) 9(m + n) 2 — ( m – n) 2=4(m+2n)*(2m+n)

24. Բազմանդամները վերլուծել արտադրիչների․

1) a2+ 2ab + b2=(a+b) 2

2) a2— 2ab +b2=(a-b) 2

3) a2 + 6a + 9=(a+3) 2

 4) a2 -6a + 9=(a-3) 2

 5) 2cd + d2 + c2= (d+c) 2

6) — 2pq + p2 +q2 =(p-q) 2

7) m2 +n2— 2mn =(m-n) 2

8) x2+ 2x + 1 =(x+1) 2

9) x2-2x + l  =(x-1) 2

10) 4a2+4a + 1= (2a+1) 2

11) 9m2 — 6m + 1=(3m-1) 2

25. Բազմանդամները վերլուծել արտադրիչների․

1) a3 +3a2b + 3ab2 +by=

2) x3 — 3x2y + 3xy2 – y3= (x-y) 3

3) m3+ 6m2a + 12ma2 + 8k3=m 3+6am 2+12a 2m+8k 3

4) a3 — 6a2b + 12ab2 — 8b3 =

5) 15m + 75m2+1 + 125m3=(1+5m) 3

6) 64 + 48a2 — 96a — 8a3=-8(a-2) 3

7) a2 + 216 + 108a + 18a2=19a 2+108a+216

9) 36y -8-54y2 + 27y3= (3y-2) 3

10) 8y + 54y2 + 36p2+ 27=

11) 64a6 — b3 + 12a262 — 48a4b=

28. Վերլուծել արտադրիչները կիրառելով տարբեր եղանակներ․

1) 7m2— 7 =7(m-n)*(m+1)

2) x3 — x = x*(x-1)*(x+1)

3) 5a3 -5a = 5a*(a-1)*(a+1)

4) a3b – ab3 = ab*(a-b)*(a+b)

5) 3m2 — 3mn= 3m*(m-n 2)

8) 15b2-48c2 = 3(5b 2-16c 2)

9) 3x3y-27xy3 = 3xy*(x-3y)*(x+3y)

10) 7a2b2 -63a2c2 =7a 2*(b-3c)*(b+3c)

11) p4q2 — p2q4=p 2q 2*(p-q)*(p+q)

35. Կրճատել կոտորակները․

1) 15b/20b = 5

2) ab/ac= bc

3) 6xy/8x= 3y/4

4) 10mn/15mp= 2n/3p

5) 8ax/16ay= x/2y

6) 2a2/3ab= 22/3b

7) 24m3/16m2n= 73/42n

8) m4/m7= 4/7

9) 60ac/24ac2= 20/72

10) 6a2 b2/8a3b4=34/47

11) 5x2y/10x3y=2/3

38. Կոտորակների գումարումն ու հանումը․

1) a/3 + b/3 = 1/3 * (a+b)

2) x/4 – y/4 = 1/4*(x-y)

3) 15a/7-a/7=2a

4) 3/x+5/x=8/x

5) x/m-y/m=x-y/m

6) 6/a+5/a-7/u=11u+7a/au

7) 1/a+1/2a=3/2a

8) a/x-b/mx=am-b/mx

9) 1/m+1/n=n+m/mn

10) m/n-p/q=mq-np/nq

11) x/15a+y/3=x+5ay/15a

Հեղինակ՝

Ողջույն սիրելի ընթերցող, ես Ֆլորան եմ 17 տարեկան ընտրել եմ նախադպրոցական կրթությունը, շատ-շատ եմ սիրում փոքրիկներին։ Նախընտրում եմ ազատ ժամանակ ընթերցել, սիրում եմ գրել, ավելի շատ լսում եմ քան խոսում։ Այսքանը իմ մասին։Ուրախ եմ քեզ իմ բլոգում տեսնել, հուսով եմ կգտնես օգտակար նյութեր։ 🤩💛🌼

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s